Η VIANOX συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Πρωτοβουλία συνεργατικής ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κινητικότητας και logistics», (In Compose for M&L Cluster) ως μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ). Στα πλαίσια του έργου αυτού, αναπτύχθηκαν 10 καινοτόμα προϊόντα από τα μέλη του ΣΣΚ, τα οποία προϊόντα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις στις μεταφορές ατόμων και εμπορευμάτων.

Τι είναι το M&L Cluster

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας (ΣΣΚ) για έξυπνες λύσεις Κινητικότητας και Logistics, αποτελεί την 1η προσπάθεια συνεργασίας διαφορετικών τύπων εμπλεκόμενων φορέων στον παραγωγικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας στους τομείς των Μεταφορών και των logistics. Η έμφαση του ΣΣΚ είναι στην αστική κινητικότητα και την διανομή εμπορευμάτων «τελικού μιλίου» εντός πόλεων καθότι αποτελεί τον περισσότερο ραγδαία και καινοτομικά αναπτυσσόμενο επιμέρους τομέα μεταφορών, λόγω των πιεστικών προκλήσεων των πόλεων για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Σκοπός του ΣΣΚ είναι η ανάπτυξη σε συνεργατικά σχήματα προϊόντων και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται αφενός στους στόχους του ΣΣΚ για έξυπνες λύσεις κινητικότητας και logistics και αφετέρου στον τριπλό ευρωπαϊκό στόχο ανάπτυξης ασφαλών, βιώσιμων και ενοποιημένων μεταφορών. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία Αξίας και αντιστοίχως θετικού αντικτύπου (impact) σε τρεις κατευθύνσεις: επιχειρήσεις, κοινωνία και κλάδος συνολικά.

Τα 10 Καινοτόμα Προϊόντα του έργου

Στα πλαίσια του έργου αυτού αναπτύχθηκαν 10 καινοτόμα έργα στους τομείς των Μεταφορών και των Logistics. Η VIANOX συμμετείχε ως εταίρος στην ανάπτυξη και υλοποίηση του Προϊόντος 10, το οποίο αφορά  την παροχή και αγορά ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τα Logistics, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας σε αυτόν τον τομέα.

  1. Ευφυής Διασυνδεδεμένη διασταύρωση του μέλλοντος/ (Intelligent Future Intersection
  2. Προσαρμοστικός σηματοδοτούμενος κόμβος με χρήση τεχνητής νοημοσύνης»
  3. Σύστημα προγνωστικής συντήρησης στόλων
  4. Σύστημα διαχείρισης στάθμευσης επόμενης γενιάς
  5. One stop shop υπηρεσιών κινητικότητας
  6. Ψηφιακό δίδυμο & εργαλείο ανάλυσης και αποτίμησης δικτύων φόρτισης και ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρικών στόλων
  7. Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών εναλλακτικών μέσων (drones, cargo bikes και μοτοποδηλάτων) στην φυσική διανομή
  8. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διασύνδεση οικοσυστήματος logistics
  9. Κόμβος ανάλυσης δεδομένων ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων (neutral Intelligent Logistics data hub
  10. Market place παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στα logistics

Επιχειρήσεις-μέλη του έργου In Compose for M&L Cluster

Στο παρόν έργο συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις ως εταίροι του έργου οι οποίοι ανέπτυξαν συνεργατικά τα 10 καινοτόμα προϊόντα. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που εισάγουν ρηξικέλευθες καινοτομίες στον τομέα, πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών, «φυσικών» υπηρεσιών κινητικότητας και μεταφορών, καθώς και πάροχοι υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον συμμετέχουν 2 φορείς από την έρευνα (Χαροκόπειο, EKETA/ΙΜΕΤ) ως υπεργολάβοι και 2 φορείς-δίκτυα επιχειρήσεων (ΙLΜΕ, ΕΕLΒΕ). Συντονιστής του έργου αποτέλεσε η BRAINBOX A.E και Φορέας Αρωγός το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ.

Το έργο “Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για έξυπνες λύσεις κινητικότητας και logistics” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ ” και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0351705)